MAKİNE İKMAL PARKI VE HİZMET BİNASI CEPHE VE ALÜMİNYUM DOĞRAMA İŞLERİ

 

ADI                                                : BURUCİYE A.Ş

ADRESİ                                         : KADIBURHANETTİN MAHALLESİ ATÖLYE CAMİİ SOKAK NO:6/SİVAS

TELEFON NUMARASI :               : 0346 225 55 02

FAKS:                                            : 0346 225 69 68

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ    : info@buruciye.com.tr 

İHALENİN

TARİHİ                     :15/10/2021

SAATİ                       :15:00

NİTELİĞİ                  :MAKİNE İKMAL PARKI VE HİZMET BİNASI CEPHE VE ALÜMİNYUM DOĞRAMA

İŞLERİ

YAPILACAĞI YER    :BURUCİYE A.Ş KADIBURHANETTİN MAHALLESİ ATÖLYE CAMİİ SOKAK NO : 6/SİVAS ( İHALE SALONU )

DÖKÜMANIN ALINACAĞI ADRES  :BURUCİYE A.Ş KADIBURHANETTİN MAHALLESİ ATÖLYE CAMİİ SOKAK NO : 6/SİVAS

İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Madde

1- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri                                                                                                                                                                      1.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

      a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

      b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

      c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

  1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

  2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

      d) (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

      e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                 

      f) 2. nci maddede belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

      g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

 4-Sözleşme Tasarısında adet ve unvanları belirtilen teknik personele ilişkin taahhütname

 5- Belgelerin sunuluş şekli

5.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

5.2-Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

5.3-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini idarece uygun görüldüğü takdirde tekliflerine ekleyebilirler.

5.4-İdare tarafından ihale dokümanları içerisinde verilmeyen fakat ihaleye girmek için yeterlilik şartları olarak istenilen diğer belgeler, ilgili mevzuat çerçevesinde KİK standart formlarına göre düzenlenmiş olacaktır.

5.5- Teklifler ayrı bir zarf içinde sunulacaktır. İsteklilerden gerekli görülmesi halinde birden fazla teklif istenilebilir.