MAKİNE İKMAL PARKI VE HİZMET BİNASI (1. KISIM) İNŞAAT İŞLERİ


MAKİNE İKMAL PARKI VE HİZMET BİNASI (1. KISIM) İNŞAAT İŞLERİ


ADI                                              : BURUCİYE A.Ş

ADRESİ                                        : KADIBURHANETTİN MAHALLESİ ATÖLYE CAMİİ SOKAK NO:6/SİVAS

TELEFON NUMARASI                     : 0346 225 55 02

FAKS                                           : 0346 225 69 68

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ         : info@buruciye.com.tr

İHALENİN

TARİHİ                     :     06/05/2021

SAATİ                       :    13:00

NİTELİĞİ                  :MAKİNE İKMAL PARKI VE HİZMET BİNASI (1. KISIM) İNŞAAT İŞLERİ

YAPILACAĞI YER    :BURUCİYE A.Ş KADI BURHANETTİN MAHALLESİ ATÖLYE CAMİİ SOKAK NO : 6/SİVAS ( İHALE SALONU )

DÖKÜMANIN ALINACAĞI ADRES  :BURUCİYE A.Ş KADIBURHANETTİN MAHALLESİ ATÖLYE CAMİİ SOKAK NO : 6/SİVAS

İHALE DOKÜMAN BEDELİ : 1000,00 TL ( ŞİRKET ADI: Buruciye Turizm İnş. ve Müh.Oto.Mak.El Sanatları Eğt.Tarım Hayv.Tic.San.AŞ. İBAN NO : TR600001500158007285247009)


İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR


Madde 1- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri                                                                                                                                                                      1.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

g) 2. nci maddede belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

ı) Dosya ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. (Dosya ücreti teslimat makbuzu ile bankaya yatırılacaktır.)

Madde 2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

2.1-İsteklilerin, mevzuatı gereği İlgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler

2.2-İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 50’si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 10 yıl içinde iş deneyimini gösteren belge, (Bu belge Kamu İhale Kurumu’nun belirlediği usul ve esaslara göre, tek sözleşmeye ait kanıtlayıcı fatura, resmi onaylı hakediş v.b. gibi evraklar olabilir.)

Madde 3- Bu ihalede İnşaat Mühendisliği bölümü mezunlarının diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.

(İnşaat Mühendisleri  diplomaları ile ihaleye girecek istekliler, ne kadarlık işe girebileceklerini Kamu İhale Kurumunun belirlediği usul ve esaslara göre hesaplayıp imzalı olarak ihale dokümanları ile birlikte sunmak zorundadır.)

Madde 4-Sözleşme Tasarısında adet ve unvanları belirtilen teknik personele ilişkin taahhütname

Madde 5- Belgelerin sunuluş şekli

5.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

5.2-Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

5.3-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini idarece uygun görüldüğü takdirde tekliflerine ekleyebilirler.

5.4-İdare tarafından ihale dokümanları içerisinde verilmeyen fakat ihaleye girmek için yeterlilik şartları olarak istenilen diğer belgeler, ilgili mevzuat çerçevesinde KİK standart formlarına göre düzenlenmiş olacaktır.

5.5- Vergi veya SGK borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış belge.

5.6- Teklifler ayrı bir zarf içinde sunulacaktır. İsteklilerden gerekli görülmesi halinde birden fazla teklif istenilebilir.