MERKEZ KILAVUZ 12 DERSLİKLİ ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU BAZALT, MERMER VE HİLTON LAVABO İŞLERİ İHALESİ
ADI                                                       : BURUCİYE A.Ş.

ADRESİ                                                : KADI BURHANETTİN MAHALLESİ ATÖLYE CAMİİ SOKAK NO:6/SİVAS

TELEFON NUMARASI                         : 0346 225 55 02

FAKS                                                    : 0346 225 69 68

E-POSTA ADRESİ                               : info@buruciye.com.tr 

İHALENİN TARİHİ                                : 26/12/2023

İHALENİN SAATİ                                 : 15:30

İHALENİN NİTELİĞİ                             : MERKEZ KILAVUZ 12 DERSLİKLİ ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU BAZALT, MERMER VE HİLTON LAVABO İŞLERİ

YAPILACAĞI YER                                : BURUCİYE A.Ş. KADI BURHANETTİN MAHALLESİ ATÖLYE CAMİİ SOKAK NO : 6/SİVAS ( İHALE SALONU ) 

DÖKÜMANIN ALINACAĞI ADRES       : BURUCİYE A.Ş. KADI BURHANETTİN MAHALLESİ ATÖLYE CAMİİ SOKAK NO : 6/SİVAS (1. KAT PROJE-İNŞAAT BİRİMİ)


İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR


Madde 1- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri                                                                                                                                                                      1.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

      a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

      b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

      c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

  1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

  2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

      d) (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname, 

      e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                  

      f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi


Madde 2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Madde 3-İsteklilerin, mevzuatı gereği İlgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler

Madde 4-Sözleşme Tasarısında adet ve unvanları belirtilen teknik personele ilişkin taahhütname

Madde 5- Belgelerin sunuluş şekli 

5.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. 

5.2- Vergi veya SGK borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış belge.

5.3- Teklifler ayrı bir zarf içinde sunulacaktır. İsteklilerden gerekli görülmesi halinde birden fazla teklif istenilebilir.

Madde 6-Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.